STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA ŽIJEME V TEPLICI

Občianske združenie Žijeme v Teplici (ďalej len „združenie“) je nepolitické, nezávislé, otvorené, neziskové, dobrovoľné združenie, ktoré vzniklo na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
 1. Názov: Žijeme v Teplici
 2. Sídlo: Spišská Teplica, ul. Pokroku 444
 3. Cieľ činnosti
  1. Všestranne zlepšovať podmienky života v obci Spišská Teplica, najmä:
   1. Vytvárať podmienky pre prehlbovanie spoločenského a kultúrneho života občanov v obci;
   2. Vytvárať podmienky pre záujmové a rekreačné športové aktivity občanov;
   3. Angažovať sa v úsilí o krajšiu, čistejšiu, upravenejšiu obec;
   4. Rozvíjať povedomie spolupatričnosti občanov;
   5. Angažovať sa za zachovanie kultúrneho a historického dedičstva obce, oživovať obecné tradície a ďalej v nich pokračovať;
   6. Angažovať sa za ochranu vzácnych prírodných daností, v ktorých sa obec nachádza;
   7. Všestranne propagovať obec Spišská Teplica.
  2. Pri napĺňaní cieľa združenia zamerať sa najmä na činnosti:
   1. Propagačná, vydavateľská a edičná činnosť v tlačových, audiovizuálnych a elektronických médiách zameraná na propagáciu združenia a jeho činnosti a dosahovanie svojich cieľov;
   2. Organizovanie kultúrnych a spoločenských a športových podujatí a programov pre verejnosť – pre deti, mládež a dospelých;
   3. Zakladanie záujmových klubov a všestranná podpora ich činnosti ( napr. rekreačné športové kluby, klub mladých, kresťanské spoločenstvá);
   4. Organizovanie a podpora aktivít rómskej komunity smerujúcich k rozvoja jej kultúrneho, spoločenského a športového života;
   5. Aktívna účasť pri územných a stavebných konaniach, ktoré zásadne menia vzhľad a charakter obce a životné prostredie;
   6. Aktívne sa zúčastňovať pri skrášľovaní obce a dostupnými prostriedkami bojovať proti čiernym skládkam a neporiadkom na verejných priestranstvách;
   7. Využívať prostriedky z podporných fondov a grantov na zlepšovanie životného prostredia v obci a v jej okolí.
   8. Osvetovo – informačné činnosti v obci zamerané na problémy obecnej samosprávy;
   9. Ochrana práv občanov;
   10. Organizovanie verejných zbierok za účelom charitatívnej činnosti v prospech občanov obce.
   11. Podpora rozvoja kresťanských ekumenických zámerov a myšlienok náboženskej tolerancie a znášanlivosti;
   12. Zber a zaznamenávanie ústnej ľudovej slovesnosti a hudobno-piesňového materiálu a ďalších prejavov nehmotného kultúrneho dedičstva z tradície obce;
   13. Zber písomnej obrazovej dokumentácie o obci, vyhľadávanie a zhromažďovanie archiválií, predmetov a poznatkov vzťahujúcich sa k histórii obce;
   14. Podpora výskumných projektov zameraných na dokumentáciu kultúrnych a historických tradícií obce;
   15. Budovanie a správa zbierkového fondu získaného z prostriedkov združenia, múzejná a výstavná činnosť;
   16. Propagačná činnosť na v miestnych, regionálnych a celoštátnych tlačových, audiovizuálnych a elektronických médiách zameraná na zviditeľnenie obce Spišská Teplica;
   17. Edičná a vydavateľská činnosť zameraná na propagáciu histórie, súčasnosti obce Spišská Teplica a jej osobností;
   18. Spolupracovať s domácimi a zahraničnými organizáciami a inštitúciami podobného zamerania s cieľom výmeny odborných, kultúrnych a spoločenských informácií a dokumentácie;
   19. Pri napĺňaní cieľov združenia spolupracovať s obecnou samosprávou, so základnou školou a s farským úradom, s rodákmi žijúcimi mimo obce.
 4. Členstvo
 5. Členstvo v združení je dobrovoľné.
  Členom môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.
  Fyzická alebo právnická osoba sa stáva členom združenia, ak uhradí členský príspevok za príslušný kalendárny rok schválený Výkonnou radou občianskeho združenia.
  Fyzická osoba musí dosiahnuť vek 15 rokov.
  1. Práva členov združenia:
   1. Každý člen, ktorý dosiahol vek 18 rokov, má hlasovacie právo, má právo voliť do orgánov združenia a má právo byť volený do orgánov združenia.
   2. Každý člen má právo podieľať sa na činnosti združenia.
   3. Každý člen má právo podávať návrhy a pripomienky orgánom združenia k činnosti združenia a k použitiu finančných prostriedkov združenia.
   4. Každý člen má právo byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia a o majetku združenia.
  2. Povinnosti členov združenia:
   1. Dodržiavať stanovy združenia a uznesenia jeho orgánov.
   2. Pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci, podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia.
   3. Ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.
   4. Svojim konaním nesmie poškodzovať meno združenia.
  3. Členstvo v združení zaniká:
   1. Nezaplatením členského finančného príspevku v kalendárnom roku.
   2. Rozhodnutím Výkonnej rady občianskeho združenia o zrušení členstva osoby, ktorá poškodila meno združenia.
 6. Orgány združenia:
  1. Zhromaždenie členov (ďalej len „zhromaždenie“)
   1. Zhromaždenie je spoločné stretnutie členov združenia, ktoré rozhoduje o programe činnosti združenia, o zmene a doplnení stanov, o zániku združenia a o nakladaní s jeho majetkom po jeho zániku.
   2. Zhromaždenie volí a odvoláva členov rady a dozornej rady.
   3. Zhromaždenia sa schádza minimálne 1-krát do roka. Zvoláva ho rada.
   4. Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina členov s hlasovacím právom. Rozhodnutia zhromaždenia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
  2. Výkonná rada (ďalej len „rada“)
   1. Rada zabezpečuje činnosť združenia medzi jednotlivými stretnutiami zhromaždenia.
   2. Rada je volená na dva roky.
   3. Rada pozostáva najmenej z troch a najviac z dvanástich členov.
   4. Rada je uznášaniaschopná, ak sa jej zasadania zúčastní nadpolovičná väčšina členov.
   5. Rada rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, ktoré podľa stanov nespadajú do právomoci zhromaždenia alebo ktoré si zhromaždenie vyhradilo. Rozhodnutia rady sa prijímajú konsenzom alebo hlasovaním. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov rady. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
   6. Členovia rady si volia medzi sebou predsedu združenia a dvoch podpredsedov združenia.
   7. Predseda a podpredsedovia konajú v mene združenia a zastupujú združenie navonok. Na platnosť právneho úkonu je potrebný súhlas aspoň dvoch z nich.
   8. Stretnutie rady zvoláva predseda združenia, prípadne niektorý člen rady poverený predsedom.
   9. Členovia rady si volia medzi sebou hospodára združenia.
  3. Dozorná rada
   1. Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia.
   2. Dozorná rada kontroluje nakladanie s majetkom združenia, účtovnú evidenciu finančných prostriedkov, hospodárenie združenia.
   3. Dozorná rada kontroluje dodržiavanie uznesení zhromaždenia výkonnou radou. Je volená na dva roky.
   4. Dozorná rada pozostáva z dvoch členov združenia. Členovia dozornej rady nemôžu byť zároveň členmi výkonnej rady.
 7. Zásady hospodárenia:
 8. Majetok združenia tvoria materiálne a finančné prostriedky získané:
  1. z členských príspevkov,
  2. z darov, z dotácií a zo sponzorského od právnických alebo fyzických osôb,
  3. z grantov a rozvojových fondov,
  4. z vlastnej činnosti za účelom napĺňania cieľov združenia,
  5. z verejných zbierok, pričom výnosy z nich možno použiť len na charitatívny účel pre obyvateľov Spišskej Teplice,
  6. z podielu zaplatenej dane fyzických a právnických osôb podľa §50 odsek(1) Zákona č. 595/2003 Z.z.,
  7. z ostatných príjmov a výnosov v súlade s právnymi predpismi.
  Majetok združenia môže byť použitý na dosahovanie cieľov združenia a na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti.
  Pri zániku združenia použitie jeho majetku musí byť v súlade s cieľmi združenia a rozhoduje o jeho konkrétnom použití zhromaždenie.
  Hospodár združenia vedie knihu príjmov a výdajov.
 9. Zánik združenia
 10. Združenie zaniká zrušením alebo zlúčením s iným združením. O zániku združenia rozhoduje zhromaždenie, ktoré menuje likvidátora združenia.
 11. Záverečné ustanovenia
 12. Stanovy združenia boli prerokované a schválené prípravným výborom združenia dňa 12.1.2011. Združenie vzniká a stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie združenia na Ministerstve vnútra. Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie stávajú členmi združenia a zároveň členmi prvej rady.