Občianske združenie Žijeme v Teplici
ul.Pokroku 444
05934 Spišská Teplica

IČO:42230195
Číslo účtu: 0020528697/6500Najjednoduchším spôsobom ako nás podporiť je, že sa stanete členom združenia.
Pomôžete nám nie len tým, že zaplatíte minimálny členský príspevok, ale hlavne tak, že rozšírite názorovú platformu v združení a predostriete svoje myšlienky, ktoré môžu prispieť k skvalitneniu života v našej obci. Taktiež budeme radi za osobnú pomoc pri organizovaní podujatí pod patronátom združenia.
V neposlednom rade budeme vďační aj za sponzorské dary, ktoré nám pomôžu v činnosti a budú použité výhradne v súlade so stanovami združenia. Naše číslo účtu je: 0020528697/6500, Poštová banka.
Do 30.04. môžete poukázať 2% z vašej dane pre naše OZ. Formulár (2024) si stiahnete vo formáte PDF tu alebo online tu.

Postup pri poukázaní 2 % sa líši:

 1. Do 15.februára požiadate svojho zamestnávateľa (mzdovú účtareň, ekonomické oddelenie...) o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a zamestnávateľ Vám vystaví a potvrdí „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“, kde okrem výšky dane uvedie, že nemáte nedoplatok na dani a Vaše 2 % z dane sú najmenej 3,32 eur.
 2. Ak ste v kalendárnom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v tomto roku dobrovoľnícky pracovali, môžete poukázať až 3 % z Vašej zaplatenej dane. V tom prípade je povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 3. Vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“, kde vyplníte časť 01 až 21 – Vaše osobné údaje. Identifikačné údaje občianského združenia Žijeme vTeplici sú nasledujúce:
 • IČO: 42 23 01 95
 • Právna forma: občianske združenie
 • Obchodné meno (názov): Občianske združenie Žijeme vTeplici
 • Sídlo: Spišská Teplica, 05934, Pokroku 444
 1. Najneskôr do 30.apríla pošlite, resp. osobne doručte vyššie uvedené formuláre „Potvrdenie“ spolu s „Vyhlásením“ daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska. Daňový úrad do 90 dní prevedie 2 alebo 3 % z Vašej zaplatenej dane v prospech občianského združenia ŽIJEME V TEPLICI.


 1. Vo Vašom prípade je „Vyhlásenie o poukázaní“ 2 % z Vašich daní priamo v daňovom priznaní (Časť IV.). Dve percentá z dane nám môžete poukázať, ak nemáte z minulosti nedoplatok na dani z príjmov fyzických osôb a výška 2 % z dane je aspoň 3,32 eur.
 2. Vyplňte v daňovom priznaní Vy, alebo osoba, ktorá Vám robí daňové priznanie, oddiel „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“ nasledovné údaje:
 • Sumu 2 %, prípadne 3 %, ktorú si vypočítate z Vašej dane na zaplatenie
 • IČO: 42 23 01 95
 • Právna forma: občianske združenie
 • Obchodné meno (názov): Občianske združenie Žijeme vTeplici
 • Sídlo: Spišská Teplica, 05934, Pokroku 444
 1. Ak ste v predchádzajúcom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie / organizácií, pre ktoré ste v predchádzajúcom roku dobrovoľnícky pracovali, môžete poukázať až 3 % z Vašej zaplatenej dane. V tom prípade je povinnou prílohou k Daňovému priznaniu aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 2. Podajte daňové priznanie za predchádzajúci rok do určeného termínu (31. marec) a do tohto termínu zaplaťte daň. Daňový úrad skontroluje, či ste splnili všetky podmienky a do 90 dní prevedie 2 alebo 3 % z Vašej zaplatenej dane v prospech občianského združenia ŽIJEME V TEPLICI.


 1. „Vyhlásenie o poukázaní“ je u právnických osôb súčasťou daňového priznania (časť IV.).
 2. Ak ste v predchádzajúcom roku (až do termínu podania daňového priznania v aktuálnom roku) na verejnoprospešné účely darovali financie vo výške min. 0,5 % dane, vyznačte v daňovom priznaní, že poukazujete 2 % z dane z príjmu, vyplňte v časti IV. Daňového priznania do riadku 1 celkovú sumu darov v roku 2013 a do riadku 2 sumu 2 % z dane.
 3. Ak ste v predchádzajúcom roku nedarovali na verejnoprospešné účely financie vo výške min. 0,5 % z dane, vyznačte v daňovom priznaní, že poukazujete 1,5 % z dane z príjmu, vyplňte do riadku 3 sumu 1,5 % z dane.
 4. Vyplňte časti IV. Údaje o prijímateľovi. Údaje občianského združenia Žijeme vTeplici sú nasledujúce:
 • IČO: 42 23 01 95
 • Právna forma: občianske združenie
 • Obchodné meno (názov): Občianske združenie Žijeme vTeplici
 • Sídlo: Spišská Teplica, 05934, Pokroku 444
 1. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. ;V riadku 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 2. Podajte daňové priznanie za predchádzajúci rok do určeného termínu a do tohto termínu zaplaťte daň. Daňový úrad skontroluje, či ste splnili všetky podmienky a do 90 dní prevedie 1,5 alebo 2 % z Vašej zaplatenej dane v prospech občianského združenia ŽIJEME V TEPLICI.Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia. Fyzická alebo právnická osoba sa stáva členom združenia, ak uhradí členský príspevok za príslušný kalendárny rok schválený Výkonnou radou občianskeho združenia. Fyzická osoba musí dosiahnuť vek 15 rokov. Nový člen združenia obdrží členský preukaz.
Môžte nás kontaktovať na náš e-mail: zijemevteplici @ gmail . com, radi Vám odpovieme na Vaše otázky.